Viisi tapaa, joilla kehität empatia taitojasi

21.11.2018

Empatia on tärkeä taito ihmissuhteissa. Kyky asettua toisen asemaan arvottamatta häntä tai hänen kokemustaan. Kyky tuntea myötätuntoa, kun elämä koettelee. Toisilla empatiataidot ovat vahvemmat kuin toisilla. Näitä taitoja voi kuitenkin ihan jokainen oppia. Tähän olen koonnut viisi asiaa, joita harjoittelemalla, voit vahvistaa empatiataitojasi.


  1. Tunnista omat tunteesi - tunnetaidot. Miten tunnistat omat tunteesi ja tunnetilasi eri tilanteissa? Miten ne näkyvät osanan käytöstäsi? Hyväksytkö kaikki erilaiset tunteesi ja sen miten ne alkavat vaikuttamaan käytökseesi? Tunnistatko tilanteet, joissa useampi tunne on aktivoitunut yhtäaikaisesti ja miten ne sinuun vaikuttavat? Kun oppii tuntemaan omia tunteitaan ja tapaansa reagoida kykenee ymmärtämään myös toisen tunnemaailmaa ja tunteiden vaikutuksia.  Voi myös oppia säätelemään omaa toimintaansa ja tunteitaan. Miten reagoit muiden tunnereaktioihin, vastaanotat ja käsittelet niitä sekä ennen kaikkea huomioit ne omassa toiminnassasi? Tunnetilat myös siirtyvät herkästi toiseen?
  2. Älä arvota toisen kokemuksia tai näkemyksiä omien arvojesi kautta. Vaikka näkisit asiat eri tavoin on todella tärkeää, että haluat aidosti kuulla toisen näkökulmat ja ajatukset. Erilaisten näkökulmien tarkasteleminen antaa mahdollisuuden muuttaa myös omaa näkemystään.  Jokainen tarkastelee maailmaa, asioita ja kokemuksia omien elämänkokemustensa pohjalta ja tarkastelukulma asiaan voi olla erilainen kuin omasi tästä syystä. Valintoihimme ja tekoihimme vaikutta ne tiedot, taidot ja osaaminen, joita meillä kullakin sillä hetkellä on.
  3. Uskomusten ja ajatusmallien voima ohjaa tapaamme ajatella ja toimia. Millaisia ajatusmalleja sinulla on ja miten ne ohjaavat toimintaasi? Millaiset ajatusmallit tai uskomukset ovat peräisin omasta perheestäsi tai muista ihmissuhteista? Millaisia ajatusmalleja ja uskomuksia olet itse luonut itsellesi?  Uskomukset syntyvät helposti, mutta niistä poisoppiminen vaatii työskentelyä itsesän kanssa.  Uskomuksia on erilaisia ja ne voivat liittyä ihmisen toimintaan, tapoihin tai ajatuksiin. Tällaisia ajatuksia voi olla, että on liian hiljainen tai erilainen saadakseen ystäviä tai kielten tai empatian oppiminen on vaikeaa ja siten pois suljettua itseltä. Uskomukset ovat meitä estäviä tekijöitä, mutta niistäkin voi poisoppia esimerkiksi välttelee uimaan opettelua, koska uskoo ettei se ole itselle mahdollista. Menee rohkaistuttuaan uimakouluun, saa tukea ja erilaisia malleja uida - oppii uimaan.  Kun tunnistaa omia uskomuksiaan ja ajatusmallejaan voi toimia toisin, sama pätee myös kanssaihmisiin.
  4. Tasa-arvoisuus on sitä ettei yritä olla oikeassa. Antaa molemmille mahdollisuuden jakaa omat näkemyksensä, kokemuksensa ja osaamisensa. Pyrkimys rakentaa yhteistä todellisuutta kaikesta siitä mitä jaetaan. Tässä auttaa halu nähdä asia toisen näkökulmien kautta sekä pyrkimys tukea toista.  Kannattaa tarkistaa, miten arvottaa itsensä suhteessa muihin? Kukaan ei ole toistaan parempi, eikä toistaan huonompi. Jokainen on samanarvoinen ja yhtä tärkeä.
  5. Virheistä voi oppia aina ja joka tilanteessa. Moka on mahdollisuus. On tärkeää olla armollinen niin itselleen kuin muille virheiden ja epäonnistumisten kohdatessa. On annettava mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Meistä jokainen kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa. Oletko tarkastellut millaisista virheistä olet itse oppinut? Mitkä virheet elämässä ovat eniten sinulle opettaneet? Oletko tarkastellut millaisen sisäisen oppimisprosessin olet käynyt läpi?  Millaisia oppimismalleja ja -taitoja sinulla on elämän haasteissa? Kun antaa itselleen anteeksi virheistä, kykenee virheet antamaan anteeksi myös toiselle.
  • Empatiaan kykenee, jos kykenee rakastamaan itseään virheineen, keskeneräisyyksineen ja kaikkine niine ominaisuuksineen, mitkä kuuluvat osaksi itseä. On voitava hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, ei sellaisena kuin olettaa muiden haluavan itsensä nähdä. Ei ole toista samanlaista ja jokaisella on oma paikkansa tässä yhteiskunnassa, maassa ja maailmankaikkeudessa.  Itsestään välittävä kykenee välittämään aidosti myös muista.

  • Iloa ja valoa päivääsi!